1722 gracias

foto-grupo.jpgQueremos dar las gracias a los y las 1722 zarauztarras que habeis depositado vuestra confianza en nuestra candidatura. Esperamos que vuestros apoyos nos sirvan para poder trabajar por un Zarautz más justo y progresista.

Pero no queremos esperar 4 años para pediros vuestra opinión y participación, por lo que quisieramos saber vuestras impresiones sobre dos cuestiones:

¿ Que fuerzas políticas piensas que debieran estar en el gobierno municipal los proximos cuatro años ?

¿ En el caso de una hipotetica negociación que aspectos de nuestro programa debieramos priorizar ?

Podeis respondernos añadiendo comentarios a través del blog o a las direcciones de correo ezkerbatua@zarautz.org o zarautz@aralar.net

mil setecientos veintidos gracias

Advertisements

1722 esker

Ezker Bus Zarautzen 2007-3-31Eskertu nahi dizuegu zuen konfidantza guregan jarri duzuen 1722 zarauztarroi, bozka horien esker espero dugu Zarautz justuago eta hobe baten alde lan ona egitea.

Baina ez dugu itxarongo 4 urte zuen iritzia eta partaidetza eskatzeko, eta gustatuko litzaiguke jakitea zer pensatzen duzue bi gauzatan:

¿zer koalizioa da egokiena, zuen iritziz, Udal Gobernuan egoteko datozen 4 urteotan?

¿Gure programaren zein atalari eman behar diogu lehentasunari balizko negoziazioan?

Zuen ekarpenak espero dugu, bai blog honen bidez, bai ezkerbatua@zarautz.org edo zarautz@aralar.net helbide elektronikoetan

mila zazpirehun hogeita bi esker

ETXEBIZITZA,OINARRIZKO ESKUBIDEA

vpo.jpgZarautzek duen arazo sozial handiena,non gaurko gobernu taldeak porrotik handiena egin duen,etxebizitza lortzea da. Arazo honek 35 urtetik berakoei eragiten die bereziki eta arazo ekonomikoak dituztela eta beren herritik irtetera derrigortuta daude. Gainera azaldu beharra dago HAPNk eskaerari dagokionean,babestutako etxebizitzen eskaintza dela eta bere baitan duen koherentziarik eza. Etxebiden gaur egun Zarautzen erroldatuko 1089 eskaera daude,1576 pertsona biltzen dituztenak.946 eskaerek erosteko etxeak nahi dituzte eta 528k alokatzekoak; 706 eskaera 35 urtetik beherakoek eginak dira.Azkenik,eskatzaileen %95ek hileko 27000 eurotik beherako errenta dute.
PROSPEKTIKERen inkestari dagokionean,udalak 35 urtetik beherakoei egina,esan behar dugu 18-35 urte bitarteko 3500 zarauztarren artean,%56k,hau da,2000 inguruak behar oso larri edo larria duela,batik bat 25-30 urte bitartekoek;%95ek esaten du hilean 800 euro baino gehiago ezingo luketela ordaindu etxebizitza batengatik eta bakarrik %23k ordain dezake hilean 600 eurotik gora.
Datu hauek ditugula ondorioak nahikoa argiak dira:

 Epe laburrean(1-2 urte) gutxienez 500 babeseko etxebizitza eta epe ertainean (3-6 urte) gutxienez 1000 etxebizitzen eskaintza egin beharko litzateke.
 Etxebizitza horiek gutxienez %65ean BOEkoek izan beharko lirateke,eskatzaile gehienen ordaintzeko moduko bakarrak direlako;%75 eskatzaile inguruk ezin du hileko 600 euro baino gehiago ordaindu.
 Halaber eskaintzaren %30 gutxienez alokatzeko izan beharko luke.
 Azkenik,etxebizitzen %50ek gutxienez 70m2ko azalera izan beharko lukete.
Ondorio hauen aurrean HAPNk ondokoa eskaintzen du:
 Epe laburrean bakarrik Kortazar,Salbide zaharra eta Aldapeta inguruak sustatuko dira,guztira babesepeko 192 etxebizitzen eskaintzarekin,behar direnen erdia baino gutxiago.
 horietatik 69 baino ez dira izango babes ofizialekoak,%36,93 izaera bereziko tasatuak izango dira(gutxi gorabehera 200.000 euroko preziokoak),eskaintzaren %48,bakarrik %23 lor ditzakeenean,eta izaera orokorrean tasatutako 30 (gutxi gorabehera 300.000 euroko preziokoak),eskaintzaren %19,%4k baino ez duenean finantziatzeko nahiko dirusarrerarik.
 Alokaera eskaintzari dagokionean,ez ditugu Udalaren planak ezagutzen,Kortazarreko etxebizitzen erdia alokaerari eskaintzeaz hitz egin behar badute ere;adierazitakoaren arabera lurzati osoa beharko litzateke epe laburreko beharrak asetu ahal izateko.
Azkenik,adierazi behar da nahiz eta HAPNk 8 bat urteko indarra izan,kalkulu guztietan uneko beharrak izan direla kontuan eta horietariko askok 4 urteko antzinatasuna dutela. Hala ere,eraikiko diren babeseko etxebizitza totala(tipologia guztietakoa) 8 urteetan zehar 1257 izango litzateke,gehi 300 bat jarritako ostatuak,justu-justu gaurko beharrak beteko lituzketenak baina Plana indarrean dagoen garaian eransten joango direnak ez.
Azken 4 urteotan EA-PNVren Udal politikaren laburpena oso sinplea da,ez da ekintza bat bera ere aurrera eramen eta gainera

Irakurtzen jarraitu

LA VIVIENDA UN DERECHO BÁSICO

a-8.jpgEl acceso a la vivienda es el mayor problema social de Zarautz, y donde la política del actual equipo de gobierno ha fracasado más estrepitosamente afectando especialmente a los menores de 35 años que están sometidos a una expulsión por causas económicas de su propio pueblo. Además hay que poner de manifiesto la incoherencia de la oferta de vivienda protegida que plantea el PGOU en relación con la demanda.

La demanda inscrita en Etxebide que actualmente asciende a 1089 solicitudes de demandantes empadronados en Zarautz, que agrupan a 1576 personas. Hay 946 solicitudes que optan a vivienda en compra y 528 a vivienda en alquiler, en cuanto a los menores de 35 años, de las solicitudes inscritas en Etxebide 706 lo son de ese segmento de edad. Por último el 95% de los solicitantes tienen una renta inferior a 27.000 €/mes

En cuanto a la encuesta de PROSPEKTIKER, encargada por el ayuntamiento a menores de 35 años, podemos destacar que sobre 3.500 zarauztarras de entre 18 y 35 años, el 56%, es decir unos 2.000, tienen una necesidad muy urgente o urgente de vivienda, sobre todo los que se encuentran entre 25 y 30 años, el 95% manifiesta que no podría pagar más de 800 € al mes por su vivienda, y sólo un 23% puede pagar más de 600 € al mes.

Con estos datos son bastante claras las conclusiones:

• Debería procurarse una oferta de vivienda protegida a corto plazo (1-2 años ) de por lo menos unas 500 viviendas, y a medio plazo (3-6 años) de, al menos, otras 1.000.
• Estas viviendas debieran ser al menos en un 65% VPO puesto que son las únicas asequibles para la gran mayoría de la demanda, en torno al 75 % de los demandantes no pueden pagar más de 600€ / mes.
• Asimismo al menos un 30% de la oferta debiera de ser en alquiler.
• Por último al menos el 50% de las viviendas

Irakurtzen jarraitu

BENETAKO ZARAUTZ JASANGARRIA

vertedero.jpgGaurko inguruaren arazoen ezaugarri da globalak izatea;planeta osoari eragiten diote eta mendealdeko gizarte kapitalisten (gu hor gaude) garapen eta kontsumo ereduak sortutakoak dira.
Berotze globalak,kutxadurak eta itxasoen agortzea Zarautz bezelako kostako herri bati zuzenean eragiten dioten arazo globalak dira,ikusi dugu gure itsasertzeko espezie guztiak desagertu direla,azkena antxoa,eta etorkizunean ikusi ahal izango dugu. ate ikur garrantzitsua den hondartza desagertuko dela;horregatik herri mailan arazo horiek ahal den heinean konpontzeko neurriak hartu behar dira:
Errausketaren arbuioa osasun eta inguru giroan efektu negatiboak sortzen dituen eta birziklaia eta berrerabilpena geldituko dituen hondakinen gestio gisa.
Udal konpostaje-planta bat sortzea proposatuko dugu,zabor organiko guztia (sukaldean sortua edo ez) eta lorezaintza eta nekazaritzako beharrezko hondarrak tratatzeko.
energia berritzaileen erabilpena areagotu. Gaur egun orain ditugun energia iturriak(petrolioa,ikatza……) negutegi efektuari laguntzen ez dioten beste batzuekin truka ditzakegu.Zarautz gai honetan aurrera-joate eredu izatea proposatzen dugu eta herriak funtseak bere CO2 eta beste sustantzia kutxagarrien igorpenak ahalik eta denbora laburrenean murrizteko ekintzak har daitezela. Zarauzko Udalak herriko oinarrizko energia horniduran energia berritzaileeen partaidetza areagotzeko konpromisoa hartu behar du,

Irakurtzen jarraitu

UN ZARAUTZ VERDADERAMENTE SOSTENIBLE

golf.jpgLos problemas ambientales actuales se caracterizan por ser globales, afectan a todo el planeta, y provocados por el modelo de desarrollo y de consumo de las sociedades capitalistas occidentales entre las que nos encontramos. El calentamiento global, la contaminación y agotamiento de los mares son problemas globales que afectan directamente a una localidad costera como Zarautz, ya hemos visto como han desaparecido la mayoría de las especies marinas de nuestro litoral, la última la anchoa y en el futuro podemos ver desaparecer un rasgo de identidad de Zarautz tan importante como la playa, por ello se pueden y deben tomar medidas para paliar estos problemas desde el nivel local:
Rechazo de la incineración como forma de gestión de los residuos que produce efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente, y desincentiva el reciclaje y la reutilización.
Propondremos la creación de una planta de compostaje municipal que trate toda la basura orgánica ( cocinada o no) y los restos de jardinería y agricultura necesarios.
Incremento del uso de las energías renovables. Hoy en día ya es posible cambiar nuestras actuales fuentes de energía (petróleo, carbón,…) por otras que no contribuyan al efecto invernadero, proponemos que Zarautz sea ejemplo de avance en esta materia y se adopten acciones encaminadas a que el municipio reduzca sustancialmente sus emisiones de CO² y otras sustancias contaminantes en el plazo más breve posible.

Irakurtzen jarraitu

ZARAUTZEN MUGITZEKO BESTE ERA BAT

ota.jpgGaurko Udal Mugikortasun Plana ondoko puntuetan berrikustea proposatzen dugu:
-Oinezko eta bizikletari,garraio era sostengarriago gisa, lehentasuna eman;horretarako herri barru historikoaren oinezkoei egokitze plana sustatzea,goitik doazen bideak eta trafikoa moteltzen duten beste bideen erailketa bukatzea eskatzen dugu eta bidegorrien sare integralaren eraiketa herriko puntu guztiak lotzea uzten duena,malekoia eta industrialdea barne.
-TAOren birformulaketa.Urte osoan zehar hirigune historikoa mugatu,tarjeta eta parkimetrorik gabe,eta udan Mendilautan eta hondartzatik hurbil dauden beste gertuagoko zonetan,udako astebukaeretan ordezko aparkamenduak gaituta.Salberdinen,Langako plazan eta Iritan aparkalekuak (Azken Porturako eta erdigunera joan nahi duen jendearentzat).

Irakurtzen jarraitu

OTRA FORMA DE MOVERSE POR ZARAUTZ

geltokia.jpgProponemos la revisión del actual Plan de Movilidad municipal con estos puntos:
-Primar al peatón y la bicicleta como formas de transporte más sostenible, para ello pedimos el impulso del plan de peatonalización del casco histórico, la finalización de la construcción de pasos elevados y otros medios de templado del trafico y la construcción de una red integral de bidegorris que permita la conexión en todos los puntos del municipio, incluido el malecón y la zona industrial.
-Dotar de medios de acceso mecánicos a las zonas elevadas del municipio, vista alegre y Azken kale en Azken Portu, como escaleras mecánicas o ascensores.
-Mejora del transporte público especialmente la frecuencia de las conexiones con Donostia, y la creación de enlaces directos a otras zonas de Gipuzkoa o de la Comunidad. Fomentar la creación del billete único con precios sociales.
-Reformulación de la OTA. Durante todo el año limitación al casco histórico, sin necesidad de tarjeta y parquímetro, e implantación durante el verano en Mendilauta y las otras zonas más cercanas a la playa con habilitación de aparcamientos alternativos en los fines de semana de verano.

Irakurtzen jarraitu

LA PARTICIPACIÓN COMO METODO DE GESTION.

vista-zarautz.jpgUno de los ejes principales de nuestro programa es el impulso de la participación ciudadana, estas son nuestras propuestas al respecto:

Creación de una Concejalía de Participación Ciudadana en Zarautz que elabore un Plan Integral de Participación Ciudadana que integre la misma en todas las políticas municipales. Es imprescindible:
-La elaboración participada de un nuevo Reglamento Orgánico y de Participación Ciudadana que recoja las alegaciones que en su día rechazaron EA-PNV como la participación en las Comisiones informativas de ciudadanos/as o de representantes de los partidos que no tengan la condición de concejales.
-El desarrollo de un nuevo esquema de relación con las asociaciones de Zarautz que permita tanto el intercambio mutuo de información y opiniones entre asociaciones y Ayuntamiento, sino también el conocimiento y coordinación entre las distintas asociaciones.
-La realización de asambleas por barrios así como consultas localizadas, como paso previo a la adopción de decisiones en determinados ámbitos como el diseño de espacios públicos, mobiliario urbano,..etc. Estas consultas serían vinculantes cumpliendo con unos requisitos mínimos de participación y resultado.
-creación de la figura del ararteko municipal. Su función será atender las quejas de los ciudadanos-as y garantizar que se atiendan y solucionen los problemas. Realizaría un informe anual para ver el grado de satisfacción de los ciudadanos-as.
-Compromiso desde nuestra candidatura para abrirnos a la participación de nuestros simpatizantes y votantes en la toma de decisiones, mediante asambleas abiertas, consultas on-line, u otros métodos.

PARTAIDETZA KUDEAKETA METODO GISA

foto-grupo.jpgHerri partaidetza gure programaren ildo nagusienetako bat da hauek dira gure proposamenak:

Zarautzen herritarren partaidetzako zinegotzigoa sortu,herritarren partaidetzako plan integrala osatuko duena eta Udal politika guztietan integratuko dena. Ezinbestekoa da:

 Araudi organiko eta herritarren partaidetzako berri bat egitea.EA-PNVek bere garaian arbuiatu zituzten alegazioak jasotzeko,adibidez,zinegotziak ez diren alderdietako ordezkarien edo herritarren batzorde informatiboetan parte hartzea
 Zarauzko elkarteekin harremanak izateko eskema berri bat garatu bai elkarte eta Udalaren arteko informazio eta iritziak elkartrukatzeko bai elkarteek elkarren berri izan dezaten eta koordina daitezen.
 Auzoka bilerak eta kontsulta lokalizatuak egin,zenbait arlotan(espazio publikoen diseinua,herri-altzariak eta abar) erabakiak hartu aurretiko pauso gisa.Kontsulta hauel partaidetza eta baldintza minimo batzuk bete beharko lituzkete
 Udal Arartekoaren irudiak sortu. Bere funtzioa herritarren kexak entzun eta arazoak entzun eta konpontzen direla bermatzea izango da. Urtero txosten bat egingo litzateke herritarren asebetetze maila ezagutzeko.

Gure kandidaturak gure jarraitzale eta boto-emaileen izateko konpromisoa hartuko dugu,erabakiak hartzeko bilera ireki,on-line kontsulta edo beste metodo batzuen bitartez.